My BOOKING

Ju lutem, i shënoni të dhënat hyrëse në sistem në formularin "Login / MY BOOKING"
Me rëndësi: Agjencitë duhet ta shënojnë emrin përdorues dhe shifrën sekrete
ndërsa klientët email adresën dhe shifrën sekrete.

HYRJA / My Booking:
Agjencionet - Emri juaj përdorues,
Kunden - Emaili Juaj:
Shifra sekrete:
Login

Back To Top